غبارروبی حرم مطهر با حضور رئیس کل دادگستری ، دادستان عمومی و انقلاب شیراز و مدیر کل ثبت اسناد استان فارس

غبارروبی حرم مطهر با حضور رئیس کل دادگستری ، دادستان عمومی و انقلاب شیراز و مدیر کل ثبت اسناد استان فارس