نشست جامعه روحانیت، امامان جماعت و شخصیت های دینی اهل تسنن فارس با رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

مردم باید به صورت شفاف از خدماتی که نیروهای کوشا گر قوه قضاییه در حال انجام هستند آگاه شوند و با خبردار شدن از برخوردهایی که با متخلفان اقتصادی می شود سطح اعتمادشان به دادگستری ها را افزایش دهند.