تشرف پیکر شهدا به حرم مطهر

تشرف پیکر شهدا به حرم مطهر