رونمایی از سنگ جدید ضریح مطهر حضرت سید علاءالدین حسین علیه السلام توسط رئیس جمهور

رونمایی از سنگ جدید ضریح مطهر حضرت سید علاءالدین حسین علیه السلام توسط رئیس جمهور

رونمایی از سنگ جدید ضریح مطهر حضرت سید علاءالدین حسین علیه السلام توسط رئیس جمهور

رونمایی از سنگ جدید ضریح مطهر حضرت سید علاءالدین حسین علیه السلام توسط رئیس جمهور