ضد عفونی کردن حرم مطهر توسط خدام

ضد عفونی کردن حرم مطهر توسط خدام