نذورات

برای پرداخت نذرهای خود از طریق شماره حساب زیر اقدام فرمایید: 

شماره حساب سیبا(بانک ملی): 0216804632000

شماره کارت:

6037997599086338

به نام آستان مقدس حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) نزد بانک ملی شعبه سیدعلاءالدین حسین(ع)

شماره تماس پشتیبانی:

071-32235710