نذورات

نذورات

واحد نذورات زیرمجموعه مدیریت اداری مالی آستان مقدس مشغول به فعالیت می باشد

شماره حساب سیبا: 0216804632000

به نام آستان مقدس حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) نزد بانک ملی شعبه سیدعلاءالدین حسین(ع)

شماره کارت:

6037997599086338

تلفن:

07132225750

07132232087

07132249696

07132224356