تقدیر از خادمان فعال در برنامه های عید غدیر

تقدیر از خادمان فعال در برنامه های عید غدیر