راه اندازی «خانه تشکل های مردمی» در حرم مطهر

تصمیم به راه اندازی «خانه تشکل های مردمی» باعث پیوند ظرفیت عظیم حرم مطهر با توان گروه های فعال مردمی می گردد و این حمایت و همکاری برکات فراوانی برای گروه ها، مردم و شهر شیراز به همراه دارد.